Cbs yer belirleme

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Nedir?

Embeds 0 No embeds. No notes for slide. Geçmiş yıllarda pek önemsenmeyen güneş enerjisi nüfusun artması, enerji gereksiniminin giderek önem kazanması, teknolojisinin gelişmesi ile ön plana çıkmıştır. Çevresel etkiler ele alındığında en zararsız enerji kaynakları içinde güneş, yine birinci sırada yer almaktadır.

Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre kullanımında en önemli getirileri tükenmez bir enerji kaynağı olması, temiz enerji olması, teknolojisinin karmaşık olmaması, dışa bağımlılığının olmaması, işletme giderlerinin az olması, yerel uygulamalar için uygun olması sayılabilir. Bunun yanında, güneş ışığı sürekli olmadığından depolama gerektirmesi, kurulum için geniş alanlara ihtiyaç duyulması, ilk kurulum maliyetinin yüksek olması, yaz-kış gece-gündüz farkından etkilenmesi ise götürüleridir.

Güneş tükenmez bir enerji kaynağıdır, fakat her yere değişmez bir değerle gelmez. Bu durumda enerji santrali kurulabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekir. Bu atlas güneşlenme zamanı ve ışınım şiddetine dayanan değerleri kullanmaktadır. Fakat ayrıntılı ve daha gerçekçi çalışmalar için arazinin eğimi, arazinin özellikleri, arazinin toprak durumu ve jeolojisi, dağıtım şebekelerine yakınlığı gibi etkenler gereklidir. GES uygulaması için en uygun ilçe belirlenmiştir. Bu ilçenin arazi özellikleri ve dağıtım şebekesi göz önünde tutularak uygun yer belirlenmeye çalışılmıştır.

  1. iphone 8 Plus jailbreaksiz siri.
  2. GIS Nedir? – Ne Demektir?;
  3. Yeteneklerinizi Gösterin.
  4. mspy casus program;
  5. geminin yerini bulma.

Solar energy which was not popular in the past, gained importance nowadays due to population growth, increasing importance of energy requirements and development of technology. Solar energy resources are also addressed in the most harmless effect when environmental impacts are taking into account. The most advantages of using solar energy compared to other types of energy are having inexhaustible source of energy, having clean energy, the lack of sophisticated technology, the lack of external dependency, to the low operating costs and can be considered to be suitable for local applications.

In addition to these benefits, it has some disadvantages.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Personel Özgeçmiş Sistemi

It is known that sunlight is not continuous, so it requires storage facility. Solar power plant needs large spaces for installation and high initial installation costs. Electric production amount changes in winter-summer, even day and night. The sun is an inexhaustible source of energy, but it does not come to a constant value everywhere. In this case, certain conditions must be provided for the installation of solar power plant.

Solar Energy Potential Atlas gives a certain idea for places according to solar plant installation in Turkey. This atlas use the values based on the solar radiation and sunshine duration. The more realistic and detailed studies for the site determination slope of the land, land properties, geology and soil conditions, adjacency to the electricity distribution network is required.

The most suitable district for solar power plant site has been determined. The most suitable location in this district were selected by considering the land properties and electricity network distribution of the region. Yeryüzüne her yıl güneşten gelen enerji, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş fosil yakıt rezervlerinin katıdır AÖF, Temiz ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Teknolojisi öğrenildiğinde dışa bağımlılığı önemli 2. Getirisinin bu kadar çok olmasının yanında, Güneş Enerji Santralı GES kurmak ve santralin kurulacak yerini belirlemek bu konudaki çalışmaların en önemli kısmını oluşturmaktadır.

  1. PROJELERİMİZ.
  2. casus yazılım yüklü telefon?
  3. Html Yer Belirleme?
  4. iphonedan samsungu takip etme.
  5. iphone 6s yazılım güncelleme manuel.

İlk yatırım masrafının yüksek olması nedeni ile yatırım yapılacak yerin seçimine özen göstermek gerekmektedir. Bu harita tüm Türkiye ölçeğinde hazırlanmış genel bir haritadır. GES gibi pahalı bir yatırım düşünüldüğünde bu haritayı kullanmak yeterli olmayacaktır. GES yer seçimi konusunda birçok değişken etkili olmaktadır Effat, H. Bu değişkenlerin belirlenmesi, birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konması ve yorumlanması gerekmektedir.

Değişkenlerin büyük çoğunluğu konumsal verilerden oluşmaktadır. Bunun başlıca nedeni bu tür yazılımların kullanım ücretinin olmaması ve kullanıcıya büyük olanaklar sağlamasıdır. Türkiye ölçeğinden Eskişehir ilçeleri ölçeğine inilmiştir. GES uygulaması için en uygun ilçeler belirlenmiştir. Uygun olduğu belirlenen ilçelerin arazi özellikleri ve elektrik dağıtım şebekesi, yerleşim yerlerine yakınlık gibi özellikler göz önünde tutularak uygun yer belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışma sonunda, GES için Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası üzerinde değerler ile yer belirlemenin yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan konumsal verilerin önemi bilindiğinde, çalışmaların CBS yöntemi ile yapılması ile işin doğruluğunun artacağı ve GES yer seçimi süresinin çok azalacağı anlaşılmıştır. Eskişehir ili 14 ilçeden oluşmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine sahiptir.

Bu nedenle il sınırı belediye sınırı olarak tanımlanmıştır. Eskişehir Şekil 1.

parsel sorgu, cbs, tkgm, tapu alanı yeri bulma

Çalışma alanının coğrafi konumu. Çalışmaya bu alana ait Sayısal Arazi Modeli oluşturma ile başlanmıştır. Güneş enerjisi kullanma bakımından birçok ülkeye göre uygun bir yerdedir. Çalışmada öncelikle Eskişehir il sınırı içinde bulunan 14 ilçenin GES için uygun arazi durumu ele alınmıştır. Uygun ilçelerin seçimi yapılmıştır. İkinci aşamada ise, uygun ilçe sınırları içinde uygun alanlar belirlenmiştir.

Bu yazılımların özelliği lisans ücretlerinin olmamasıdır.

Kocaeli İlinde Yeni Yerleşim Alanlarının Uzaktan Algılama Ve Cbs Teknolojileri İle Belirlenmesi

Yazılımların kodları açık olup istenilen değişiklik yapılabilmektedir. Internet üzerinden kısa sürede bilgisayara indirilerek kurulabilmektedir. Çalışmada belirtilen GES için uygun yer bulma konusunda 3 farklı veri tipi kullanılmıştır. Bu veri tipleri; a. Sahanın arazi durumu, b. Sahanın meteorolojik durumu, c. Sahanın konumsal durumu. Belirtilen 3 farklı veri tipini oluşturmak ve yorumlamak için CBS yöntemi kullanılmıştır.

Cbs yer belirleme

Öncelikle Sayısal Arazi Analizi ile çalışılan bölgenin eğim ve bakı durumu belirlenmiştir. Çalışılan sahanın uygun meteorolojik durumunu saptanmak için Grid Analiz kullanılmıştır. Sahanın konumunun yol, yerleşim yeri, enerji nakil hatları, vb. Araziden bu analiz için gerekli verileri toplamak en pahalı yöntemdir. Uydu görüntülerinin belli özelliğe sahip olanları kullanılarak veriler ucuz olarak elde edilebilir. Bu verilerin hassasiyetinin projenin amacına uygun olması gerekir. Her görüntü 16 bit radyometrik ve yaklaşık 90 m görsel ayırım gücüne ve x boyutuna sahiptir.

Şekil 2. Çalışılan il sınırları içinde kalan arazinin GES yatırımı için uygunluğu öncelikle eğim ve bakı açısından ele alınmıştır. GES için uygun yerin Türkiye için güneye bakan yamaçlar olduğu bilindiğinden topoğrafik yüzeylere dik vektörlerin kuzey ile yaptığı açı değerlerinin ile arasında olması istenmiştir.

Bu özelliğe sahip yerler Şekil 6 da görülmektedir. Eskişehir il sınırları içinde kalan yerlerin eğim haritası. Şekil 4. Eskişehir il sınırları içinde kalan yerlerin bakı haritası.

Yer işaretini değiştirme

Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları için en temel altlık olan Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı adet olan mahalle sınırlarının ve bu mahallelerin şehir içi ulaşımı sağlayan cadde, sokak, bulvar ve meydan CSBM ağlarının Ulusal Adres Veri Tabanına UAVT eşleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına vektör veri haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Başarsoft eğitim ekibi tarafından hazırlanan MapInfo Pro ve MapInfo Pro Advanced eğitim kitapları ve dataları yardımıyla yazılımı kullanmayı öğrenebilir ve adım adım uygulamaları yapabilirsiniz. Dolayısıyla su üretimi parçadan bütüne göre şekilleneceğinden, talebe göre arz yapılır. GPS Global Positioning System kullanılarak, şeker fabrikaları tarımsal harita bilgi sistemi oluşturulmuştur. Yazılımlar ve verilerin, ana veri tabanı ile entegre hale getirilmesi MADDE 11 — 1 İdarelerin sistemi yönetebilmek gayesiyle kullandığı CBS veri tabanı, hidrolik modelleme, SCADA sistemi, tahakkuk-tahsilat abone , halkla ilişkiler gibi yazılımların ve verilerin birbiriyle entegre olarak çalışması sağlanır. Birden fazla cihazı takip edin Akıllı cep telefonlarını Android, iOS ve bilgisayarları Mac, Windows eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz. CBS Eğitimleri Hakkında Bilgi Modern dünyada birçok farklı alanda mekansal ve mekansal olmayan veriler ile problemlerin çözümünde kullanılan CBS, aynı zamanda yönetim ve karar verme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şekil 5. Eskişehir il sınırları içinde bakının güney olduğu alanlar yeşil alanlar.

go site Meteorolojik Durum Analizi GES tasarımında dikkate alınması gereken en önemli parametrelerden biri bölgede güneş enerjisinin değerlendirilmesidir. Bu değerin diğer parametreler ile birlikte kullanılması gerekir. Bir bölgede GES tasarımı için gerekli enerjinin belirlenmesi için iki veriye gereksinim duyulur. Bunlar; Güneşlenme Zamanı ve Işınım Şiddetidir. Bu çalışmada Güneşlenme Zamanı kullanılmıştır.

Güneşlenme Zamanı, bir yerin bir gün içinde güneş görme zamanı olarak tanımlanır EİE, Genellikle bu süre yıl olarak hesaplanır. Buna göre belli değerin üzerinde olan bölgeler GES için uygun yer olarak belirlenir. Eskişehir ilçelerine ait güneşleme zamanına ait değerler Çizelge 1. Santralın tesis edileceği bölgenin, yılda en az saat güneşlenme süresine ve metrekare başına yıllık l KWh'lık bir güneş enerjisi değerine sahip olması gereklidir. Ayrıca, 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının den az olmaması gereklidir. Yukarıdaki şartları sağlayan bir bölgede santral tasarımı için gerekli diğer çalışmaların yapılması gerekir EİE, Çizelge 1.

GIS Nedir? – Ne Demektir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulamasını ziyaret eden her kullanıcı aşağıda belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projelendirme ve En Uygun Yer Seçimi Senaryoları ve Verimli Tarım Alanlarını İşgal Etmeyen Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi.

GES konumu için bir bölgenin en az yılda saat güneşlenme süresine sahip olması gerekir koşulu göz önünde tutulmuştur. Şekil 7. GPS'in tanıtılmasının ardından yalnızca 'lerde doğru jeo uzamsal ölçümleri hesaplamak için popüler bir yöntem haline gelmişti.

Netcad Portal

Bu ışık atımları - havadan alınan sistem tarafından toplanan bilgilerle bir araya getirildiğinde - dünya yüzeyi ve hedef nesne hakkında doğru 3B bilgiler oluşur. Bir LiDAR cihazının üç ana bileşeni vardır - tara. Haz 20 Oğuz Şavlı tarafından No Comments. Fotogrametrinin Tarihi Süreci Fotogrametri fotoğrafın keşfedilmesinden k. Haz 13 Oğuz Şavlı tarafından No Comments. Hayat kurtarıcı ve hayat kolaylaştırıcı bir sistem olarak, modern dünyanın insanları tarafından birçok alanda kullanılmaktadır. GPS cihazları Hava şartları ne olursa olsun, 7 gün 24 saat, dünyanın herhangi bir yerinde size konumunuzu tam olarak bildirebilmektedir.

Bu özelliği sayesinde dağcılıkta, araç takip sistemlerinde, askeri operasyonlarda, uçaklarda, özel firmalarda -çalışanların günlük takibi , cep telefonlarında, navigasyon sistemlerinde ve daha birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.